Kategorie

Košík  

Nákupní košík je prázdny

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka

Odběr novinek

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2013 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím internetových obchodů provozovaných společností Ing. David Koloušek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Údaje o dodavateli:
 
Velkoobchod                                         Maloobchod 
David Koloušek                                       Marek Tichý
IČO:71867929                                         IČO: 87899345 
DIČ: CZ8103090259                               DIČ:CZ7855245992

Sídlo společnosti:                                   
Saenger cz & sk                                      Rybářská pohotovost
U Voříškova dvora 2743                          Na Vandrovce 258
České Budějovice 3                                 Mladá Boleslav
37004                                                       29301

Vymezení pojmů

    Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
    Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
    Spotřebitel/kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
    Kupující, který není spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
    Vznik kupní smlouvy – Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (spotřebiteli) s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednání zboží

Objednávky zboží vyřizujeme ve všedních dnech od 9:00 do 18 hod. Objednávka zboží uzavřená v internetovém obchodě je závazná a zboží bude dodáno za cenu uvedenou v daném okamžiku na webových stránkách. Zákazník je při objednávání seznámen s orientačním termínem doručení. V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany dodavatele, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je zákazník povinen informovat naše obchodní oddělení emailem nebo telefonicky.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta objednaného zboží je obvykle 1-7 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Zákazník je při nakupování předem seznámen s aktuální skladovou dostupností a termínem doručení. Doba dodání je také závislá na vybraném způsobu doručení a platebních podmínkách.

Kupní cena a platební podmínky

U každého zboží je uvedena aktuální cena, která je včetně DPH.
Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

    platba na dobírku
    ve výjimečných případech se lze dohodnout na osobním odběru. Místo odběru: České Budějovice.


Transakce bude považována za zaplacenou ve chvíli zaplacením dobírky při převzetí zboží

Odstoupení kupujícího od smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu, který je Spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit-stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím zpracováním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 722 019 208 nebo e-mailem na adrese marek@saenger.cz.
Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s přípravou k odeslání a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, dopravné, skladné apod.).

Reklamace

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího. 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. Náš internetový obchod se zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000Sb. Provozovatel si vyhrazuje právo na užití kontaktních údajů pro své marketingové účely. Zákazník samozřejmě může zažádat o vymazání z databáze (registrace).

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

Ochrana osobních údajů

Vážení,
 
s odkazem na ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) a s odkazem na čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) sdělujeme, že zpracování Vašich osobních údajů je s odkazem na § 5 odst. 2b) zákona s odkazem na čl. 6 odst. 1b a 1c) nařízení nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je dále nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Po uplynutí této doby správce tyto údaje zlikviduje.
 
Podle čl. 15 a čl. 16 nařízení máte právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům a dále na opravu údajů uvedených ve smlouvách/fakturách po dohodě mezi subjektem údajů a správcem. Dále se správce údajů zavazuje, že bude s údaji subjektu údajů zacházet tak, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů v rámci archivace.
 
Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, prosíme, obraťte se na naši společnost.